Hij heeft met Zijn zegen u op het oog!

Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, Die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus (Efeziërs 1 : 3)

Paulus schrijft een brief naar mensen die net tot geloof gekomen zijn. Daarom moet hij als hij over het geloof spreekt dat heel eenvoudig doen. En hoe kan dat eenvoudiger dan dat je gaat zingen. Want dan kan iedereen meedoen. De woorden uit die boven deze overdenking staan komen daarom uit een lied. En dat is ook het mooie van liederen: Je kunt daarin God grootmaken en dingen zeggen , die eigenlijk niet onder woorden te brengen zijn! “Here God , ik wil Uw naam lofprij¬zen! Dank u wel voor alles wat U voor mij hebt gedaan! U komt de lof en de eer toe tot in alle eeuwigheid!”

Als je het lied goed leest, dan lijkt Paulus hier wel wat op een vogel, die in een kooi gevangen zat , maar die vrijgelaten wordt en met steeds krachtiger slagen de zon tegemoet vliegt , genietend van zijn vrijheid. Want zo is het eigenlijk ook met Paulus. Hij is uitgebroken uit de banden van de zonde en de dood, die hem omklemd en gevangen hielden en hij vliegt in vrijheid en blijdschap de zon der gerechtigheid tegemoet! Daarom: “Gezegend zij God de Vader!”Je zou geneigd zijn om er in één adem achteraan te roepen : Halleluja!

Het valt mij op dat als Paulus over God spreekt, hij dat niet in vage termen doet. Maar hij stelt God heel duidelijk en persoonlijk aan ons voor: God de Vader! Nee, niet meteen : Onze vader!
Dat wil God wel worden en dat is Hij ook wel geworden! Maar Hij is in de eerste plaats de Vader van de Here Jezus Christus. En daarom kunnen wij God ook alleen mar door de Here Jezus leren kennen. De apostel brengt God nog een stapje dichterbij : Hij spreekt heel nadrukkelijk over ónze Here Jezus Christus. God is de Vader van ònze Heiland en Verlosser! En dáárom willen wij Hem loven en prijzen! En daar is alle reden toe ook! Want Hij schenkt ons nogal wat. 

Paulus zegt: "Hij heeft ons vanuit de hemel gezegend met elke geeste¬lijke gave in Christus." Dat zijn andere zaken dan wij in deze wereld kunnen krijgen. Dat zijn gaven waar de mot of roest geen vat op hebben. Kortom: God geeft ons het allerbeste! En weer wordt de Naam Christus eraan verbonden. Wij zijn in Christus rijke mensen, zo zegt Paulus tot de jonge kerk van zijn dagen en tot ons. Wij zijn rijk, ook al leven wij uiterlijk misschien in arme omstandigheden. Want dankzij onze Heiland mogen wij delen in een veelheid van Goddelijke gaven, die ons aardse leven te buiten en te boven gaan! Zonder Hem zijn wij niets, maar met Hem hebben wij alles. Want Hij is de wijnstok die de ranken voedt met zijn hemelse gaven!

Paulus weet dat de gemeente onmetelijke schatten bezit en dat alle kinderen van God de hand mogen leggen op al die genadega¬ven van de hemelse Vader! Dat is de blijde toon waarmee Paulus spreekt: Wij hebben als gemeente van Christus en als leden van die gemeente bijzondere gaven ontvangen! Want in Christus heeft God voor ons een offer gebracht! Hij was het meest volmaakte offer! Zo wilde Hij ons maken tot Zijn kinderen, zodat we niet alleen kunnen spreken over “dé Vader”, maar ook over “onze Vader”.

Wat zijn we rijk als we weten mogen dat God ons uitgekozen heeft om al de geestelijke gaven te kennen, die het werk van Christus ons geven wil. En wat ben je arm als je het kruis van Christus niet kent in je leven. Dan heb je werkelijk niets! Dan sta je met lege handen in een chaotische wereld! Maar in Christus wil God ons alles schenken. Met het bloed dat op Golgotha gevloeid heeft kan heel de wereld zalig worden en mag iedereen delen in de geestelijke gaven waartoe God ons verkoren heeft. Dat is de rijkdom, waarvan Paulus zingt! Die rijkdom mag hij iedereen aanbieden.

En nu ligt de vraag bij ons: Aanvaarden wij de geschenken, die God ons in Christus schenken wil! Want er is ons geen andere Naam tot zaligheid gegeven. Alleen door Hem kan God tegen ons zeggen: Kom erbij, Ik kan en wil je alles schenken voor dit en voor het toekomende leven. En om ons de zekerheid te geven, dat al zijn beloften waar zijn , wil Hij die aan ons verzegelen met de Heilige Geest. Die wil als onderpand van alles wat is en komen zal in onze levens werken. God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest omarmt u in zijn liefde en zegt: Kom bij Mij. Ik sta al van voor de grondlegging der wereld met mijn liefde op u te wachten! En wat doet u? Kun je zo een liefdevolle God laten staan?
   
TAE.