Er is betaald

“Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om Zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen.” (Marcus 10: 45).

We trekken met Jezus en zijn discipelen op  naar Jeruzalem. Voor Jezus zal deze pelgrimstocht uiteindelijk uitlopen op de opgang naar de Hoge. Voor zijn discipelen is deze tocht bovenal een leergang  Want telkens zoekt Jezus een moment uit om de zijnen te onderwijzen. In de verte zijn de oever van de Jordaan en de contouren van de palmstad Jericho al zichtbaar. Wanneer de rivier straks overgestoken wordt en men in de stad aangekomen is, zullen Jezus en de zijnen opgenomen worden in de drukke pelgrimsstromen van mensen, die van hieruit gezamenlijk optrekken naar de Godsstad.

U krijgt thuis vast ook wel eens per post van die schitterende aanbiedingen: “Juist u bent in de prijzen gevallen, Want u wordt miljonair en zult dus altijd gelukkig zijn!” En altijd zijn er weer mensen, die erin trappen!  Maar helemaal onderaan staan de kleine lettertjes. En wanneer je die goed gelezen hebt, dan weet je dat je de prijs nooit zult krijgen!

Maar Jezus werkt niet zo! Hij is héél eerlijk! Dat wat de bedriegers in kleine lettertjes onderop zetten, in de hoop dat je ze niet leest, dat schrijft Hij in grote letters vooraan opdat je niets over het hoofd ziet! Hij noemt alles eerlijk bij name zodat je van tevoren precies weet waar je aan begint. Je weet precies wat je verwachten hebt en ontvangen zal

Jezus noemt Zichzelf in de woorden boven deze meditatie bij die bijzondere Oudtestamentische Messiaanse naam: “De Zoon des Mensen.”Daarmee drukt Hij zijn  verbondenheid met de mensheid uit. Hij is geheel vrijwillig afgedaald omdat Hij Zich op ons betroken voelde en in ons lot geïnteresseerd was. Hij is gekomen omdat Hij zag dat wij onszelf niet konden helpen en verloren dreigden te gaan.

Hij is gekomen om ons te redden. Dáárom was zijn leven een dienend leven! Hij heeft geen macht en eer begeerd. Maar Hij wilde afdalen tot in de diepste diepten van ons leven! Zo wilde Hij als de Zoon des mensen ook de lijdende knecht des Heren zijn. Want alleen zo kon Hij voor ons de prijs betalen. Jezus zelf spreekt over de losprijs! Dat is het geld dat betaald moet worden voor een slaaf, die de vrijheid wil herkrijgen. Want zelf had hij nimmer voldoende vermogen om zichzelf los te kopen. Een ander zou het dus moeten betalen! Later heeft dat woord “losprijs” in Israël ook een  religieuze betekenis gekregen. Mensen staan bij God in de schuld dus zal er betaald moeten worden. En nu zegt Jezus dat Hij de mensenzoon is, Die wél wil betalen! Maar Hij kan op geen andere wijze betalen dan met zijn eigen leven! Het kan haast niet anders of de Here Jezus heeft bij het uitspreken van zijn woorden aan de oude profetie van Jesaja 53 gedacht, waarin de profeet spreekt over de lijdende knecht des HEREN. Het onmogelijke wordt door Hem mogelijk gemaakt!Hij geeft dat enige nodige. Hij schenkt bevrijding en verzoening! De schuld, die tussen God en ons in stond wordt door hem weggenomen. Daarom gaat Hij op naar Jeruzalem En voor wie heeft hij de losprijs betaald? Wij zijn daar wel eens wat zuinig mee. Maar Jezus spreekt over de losprijs voor vélen! Aan God de vader en onze Here Jezus Christus zal het niet liggen! De prijs is betaald!

Ook voor u! Ieder, die daaraan nog twijfelt moet maar opzien naar Christus en luisteren naar Zijn stem: “Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om Zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen.”

En de apostel Johannes voegt daar later nog aan toe: “En Hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld”[1 Johannes 2: 2]

Er is dus voor u betaald, laten wij daarom ook opgaan naar Jeruzalem.

“U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd, maar met kostbaar bloed, van een lam zonder smet of gebrek, van Christus.” (1 Petrus 1: 18,19).

T.A.E.